Gatha mohasritha

Song : Gata moha
rAgam: shankaraabharaNam

Aarohana: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Avarohana: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Tyagaraja

pallavi 

gata mOhA shrtapAlAdbhuta sItA ramaNa

charanam 1
bhava sArasabhava mAnasa bhavanAmara vinuta

charanam 2 

bhava tAraka sava pAlana bhavadA cara haraNa

charanam 3
vinatAjagamana rAghava muni pUjita caraNa

charanam 4
shata kOTi carita mAnava mata bhEdaka damana

charanam 5
kara shObhita shara pApa timira bhAskara suguNa

charanam 6
shara jAnana karuNAkara varavAraNa sharaNa

Charanam 7
nata mAnasa hitakara pAlita tyAgarAja


(source - karnatik.com)


Listen to the audio of this keerthana - Play